Historia


Bazując na wynikach działalności i doświadczeniach założonego w roku 2001 Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (KL FAMO) w Toruniu, uwzględniając wpływ dziedziny naukowej fizyki atomowej, molekularnej i optycznej na rozwój najnowszych technologii szczególnie ważnych dla przyszłego rozwoju gospodarczego i społecznego Polski, 30 stycznia 2019 roku utworzono Konsorcjum Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej.

Oryginalne Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej i Optycznej było ogólnopolską międzyuczelnianą jednostką badawczą utworzoną w celu umożliwienia prowadzenia w Polsce doświadczalnych badań na światowym poziomie z zakresu fizyki atomowej, molekularnej i optycznej. W szerszym wymiarze, jego działalność maiała służyć wdrażaniu i upowszechnianiu najnowszych technik fotonicznych, rozwijanie badań interdyscyplinarnych ukierunkowanych na zastosowania osiągnięć tych gałęzi fizyki w innych dziedzinach nauki i techniki. Bardzo ważną funkcją Laboratorium była integracja polskiego środowiska fizyków atomowych, molekularnych i optycznych oraz wzmacnianie jego udziału w europejskiej współpracy naukowej.

 Oficjalne otwarcie Krajowego Laboratorium FAMO nastąpiło 10 maja 2002 roku. Poprzedził je kilkuletni okres aktywnej dyskusji i współpracy w środowisku polskich fizyków – specjalistów z dziedziny Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO).

 Skrót FAMO, utworzony z pierwszych liter nazw kilku działów fizyki, funkcjonuje tradycyjnie jako łączne określenie dla tych gałęzi tej nauki, w których przedmiotami badań są: budowa atomów i cząsteczek oraz właściwości promieniowania elektromagnetycznego. Sugerowany nazwą podział dziedziny ma jednak jedynie umowny charakter. Struktura atomów i cząsteczek odkrywana jest poprzez badanie ich oddziaływania z otoczeniem: innymi cząstkami, polami i promieniowaniem. Własności promieniowania również uwidaczniają się głównie w jego oddziaływaniu z materią. Wzajemne przenikanie się działów wynika również z zastosowania do opisu różnych zjawisk wspólnego „języka” opartego na Teorii Kwantów. Ta, już dzisiaj ponad stuletnia teoria, jest obecnie podstawą dla modelowania mikroświata i zjawisk w nim zachodzących. Potwierdzaniu wniosków z tej teorii poświęca się współcześnie wiele prac eksperymentalnych z zakresu spektroskopii, optyki kwantowej i wielu innych dziedzin. To głębokie zainteresowanie i ożywione działania wynikają z praktycznego znaczenia jakie ich rezultaty okazały się mieć dla każdego z nas. Gwałtowny postęp nauk przyrodniczych, który nastąpił w ostatnich kilkudziesięciu latach zaowocował powstaniem technologii, które niemal natychmiast zostały wykorzystane w praktyce. Doskonałym przykładem kluczowego osiągnięcia są lasery, które w ciągu 50 lat, które upłynęły od momentu zbudowania pierwszego urządzenia tego typu, były w stanie całkowicie zmienić niektóre dziedziny medycyny i techniki oraz stać się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Nie umniejszając roli innych dziedzin nauki i gałęzi samej fizyki, FAMO ma w tym postępie fundamentalny udział. Skoncentrowana na obiektach podlegających bezpośrednio (kwantowym) prawom mikroświata, FAMO ma wielki potencjał rozwojowy w dążeniu do głębszego zrozumienia tych praw i możliwości ich praktycznego wykorzystania. Rozwój technologiczny, do którego tak znacząco przyczyniły się badania z zakresu fizyki atomowej, molekularnej i optycznej, jej samej przyniósł wiele nowych możliwości i kierunków rozwoju związanych z powstaniem nowoczesnych narzędzi eksperymentalnych i dramatycznym wzrostem mocy obliczeniowej maszyn wykorzystywanych do analizy danych i teoretycznego modelowania układów i zjawisk fizycznych. Nie jest więc zaskoczeniem ciągle niesłabnące zainteresowanie badaniami w zakresie FAMO na świecie, w oczywisty sposób motywowane oczekiwaniami w stosunku do niej, jako źródła tworzenia podstaw do dalszego postępu.

 Na początku XXI wieku, na skutek trudnej sytuacji ekonomicznej Kraju, rozwój badań z zakresu FAMO w Polsce, szczególnie eksperymentalnych, był wysoce utrudniony ze względu na ograniczenie możliwości finansowania działalności, które dotknęło całą polską naukę. Grono wybitnych polskich specjalistów ciągle utrzymywało wysoką rangę Polski w środowisku międzynarodowym w tej dziedzinie, jednak polski wkład do najbardziej zaawansowanych prac doświadczalnych ograniczał się coraz bardziej do udziału polskich badaczy w eksperymentach przeprowadzanych w zagranicznych laboratoriach. Podstawową przyczyną tego stanu rzeczy była szczupłość bazy aparaturowej najwyższej klasy i jej rozproszenie w Kraju.

 Ta trudna sytuacja doprowadziła do powstania idei utworzenia laboratorium na szczeblu ogólnopolskim, w którym zostałaby skoncentrowana część środków przeznaczana dotychczas na unowocześnianie aparatury rozproszonej w wielu ośrodkach. Skupienie środków umożliwiało, zdaniem inicjatorów, zbudowanie bazy instrumentów badawczych na poziomie najwyższym nie tylko w skali Kraju, ale porównywalnym z najlepszymi ośrodkami na Świecie. Dostępność takiej bazy w Polsce stwarzało warunki do nadrobienia rozwojowych opóźnień badań eksperymentalnych w dyscyplinach FAMO i pełniejsze wykorzystanie potencjału środowiska polskich badaczy poprzez ożywienie wymiany informacji między przedstawicielami różnych ośrodków przy okazji współpracy przy realizacji wspólnych projektów.

 Jednym z kluczowych momentów wprowadzania tej inicjatywy w życie było rozesłanie latem 2000 roku Listu Intencyjnego do rad naukowych instytucji badawczych i rad wydziałów fizyki polskich szkół wyższych, w którym przedstawiciele polskich ośrodków zajmujących się dyscyplinami FAMO zwrócili się z prośbą o poparcie projektu utworzenia KRAJOWEGO LABORATORIUM FIZYKI ATOMOWEJ MOLEKULARNEJ I OPTYCZNEJ. Zaproponowano także lokalizację Laboratorium przy Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Niespełna rok później Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika podjął formalną uchwałę o utworzeniu Laboratorium.

 Twórcy idei powstania ogólnopolskiego ośrodka eksperymentalnego w dziedzinie FAMO kontynuowali współpracę w celu określenia kierunków rozwoju i priorytetowych obiektów zainteresowania. Sformułowany został Projekt FAMO podsumowujący główne nurty działalności czołowych laboratoriów na świecie oraz potencjał i możliwości polskich ośrodków jeśli chodzi o przyłączenie się do ich grona. Sprecyzowano najbardziej aktualne i istotne problemy badawcze w dziedzinie i ustalono bezpośrednie cele jakie tworzone Krajowe Laboratorium powinno realizować w początkowej fazie funkcjonowania, by polscy uczeni mogli wziąć możliwie najbardziej efektywny udział w ich rozwiązywaniu. Wytyczne te stanowiły także podstawę prac nad wyborem podstawowych elementów wyposażenia dla Laboratorium. Jednocześnie prowadzono bowiem starania o pozyskanie środków na aparaturę naukową. Do Komitetu Badań Naukowych skierowano wniosek o sfinansowanie zakupu kluczowych urządzeń na drodze dotacji inwestycyjnej. Starania te zakończyły się sukcesem – 26 marca 2001 roku zapadła decyzja o przeznaczeniu na ten cel kwoty 6.000.000 zł. Wkrótce potem rozpoczęto rozmowy z dostawcami sprzętu oraz wszczęto procedury zamówień publicznych. Ich realizacja została zakończona w grudniu 2002 roku. W efekcie tych działań Laboratorium dysponuje zestawem urządzeń badawczych wysokiej klasy, w przypadku niektórych z nich – dość unikalnych nawet w skali światowej (na przykład zestaw laserowy o ultrawysokiej rozdzielczości spektralnej).

  Równolegle opracowywano program badawczy, zatytułowany: ,,Nowoczesne metody fizyki zimnej materii i inżynierii kwantowe”, który został przedstawiony do ogłaszanego przez Komitet Badań Naukowych konkursu na zamawiany projekt badawczy. W dniu 12 grudnia 2001 roku podjęta została decyzja o przyznaniu zespołowi badaczy pochodzących głównie z trzech ośrodków naukowych: Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, środków w wysokości 2.465.000 zł, na jego realizację w Krajowym Laboratorium FAMO. Projekt był podzielony na trzy niezależne tematy:

Realizacja grantu zamawianego została zakończona w 2005 r.

Decyzją Komitetu Badań Naukowych z dnia 4 marca 2005 roku przyznana została Laboratorium dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji aparaturowej pn. ,,Układy aktywnej stabilizacji do laserów półprzewodnikowych”, dzięki której rozbudowany został system laserów w układzie do badań niewielkich zespołów jonów w pułapce Paula.

Kolejny projekt inwestycyjny Laboratorium skierowany w 2006 roku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego został również rozpatrzony pozytywnie: decyzją z dnia 27 listopada przyznana została kwota 1.331 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej:

Niezaprzeczalnie wielkim sukcesem Laboratorium było doprowadzenie w dniu 2 marca 2007 roku do kondensacji atomów rubidu przez zespół fizyków kierowanych przez prof. Wojciecha Gawlika z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W wyniku kilkuletnich wysiłków polskie Krajowe Laboratorium FAMO dołączyło do światowej czołówki placówek prowadzących najbardziej zaawansowane doświadczenia nad ultrazimną materią.