EN | PL

Organizacja

Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej jest międzyuczelnianą jednostką badawczą o charakterze centrum eksperymentalnego. Zgromadzone w nim przyrządy i urządzenia badawcze unikalne w skali Kraju (niektóre także w skali Świata) są dostępne dla wszystkich grup badawczych z Ośrodków Naukowych Zespołu FAMO, a także innych zainteresowanych instytucji naukowych i edukacyjnych. Propozycje projektów badań eksperymentalnych z wykorzystaniem wyposażenia Laboratorium rozpatrywane są przez Radę Naukową, nadzorującą bieżącą działalność KL FAMO i określającą kierunki jej rozwoju.

Krajowe Laboratorium FAMO jest jednostką ponadwydziałową Uniwersytetu Mikołaja Kopernika powołaną formalnie przez Senat Uczelni, podporządkowaną administracyjnie JM Rektorowi UMK. Bieżącą działalnością Laboratorium kieruje dyrektor, który jest nauczycielem akademickim Instytutu Fizyki UMK. Organem kolegialnym Laboratorium jest Rada Naukowa w skład której wchodzą:

 • przewodniczący Sekcji FAMO Komitetu Fizyki PAN,
 • dyrektor Laboratorium,
 • przedstawiciele z różnych ośrodków naukowych i akademickich w Polsce zaproponowanych przez Przewodniczącego Sekcji FAMO Komitetu Fizyki PAN.

Siedziba Krajowego Laboratorium FAMO znajduje się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pod adresem: ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń

 

U C H W A Ł A
Rady Naukowej Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej

z dnia 10 maja 2013 r.

Regulamin Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej

Na podstawie § 4 uchwały Nr 20 Senatu UMK w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej zmienionej uchwałą nr 13 Senatu UMK w Toruniu z dnia 22 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 20 Senatu UMK w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej

u c h w a l a się, co następuje:

§ 1

 1. Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej Laboratorium, zwane dalej Laboratorium jest międzyuczelnianą jednostką badawczą o charakterze centrum podlegającą Rektorowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 2. Siedziba Laboratorium znajduje się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

§ 2

Zadaniem Laboratorium jest podejmowanie działań mających na celu:

 1. tworzenie możliwości prowadzenia w Polsce doświadczalnych badań w zakresie fizyki atomowej, molekularnej i optycznej (FAMO) na światowym poziomie oraz wdrażanie i upowszechnianie najnowszych technik fotonicznych,
 2. rozwijanie badań interdyscyplinarnych ukierunkowanych na zastosowania FAMO i fotoniki w innych dziedzinach nauki i techniki,
 3. integrację polskiego środowiska fizyków atomowych, molekularnych i optycznych oraz wzmacnianie jego udziału w europejskiej i światowej współpracy naukowej.

§ 3

 1. Organem kolegialnym Laboratorium jest Rada Naukowa, w skład której wchodzą:
  1. dyrektor Laboratorium,
  2. przedstawiciele różnych ośrodków naukowych i akademickich w Polsce powołani przez Rektora UMK na okres czterech lat spośród kandydatów zaproponowanych przez Przewodniczącego Rady Naukowej po uzyskaniu akceptacji ustępującej Rady.
 2. Członkowie Rady Naukowej Laboratorium na pierwszym posiedzeniu Rady danej kadencji wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Rady.

§ 4

 1. Dyrektora Laboratorium powołuje Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na wniosek Przewodniczącego Rady Naukowej, spośród nauczycieli akademickich Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
 2. Dyrektor Laboratorium powoływany jest na okres do czterech lat.

§ 5

 1. Laboratorium jest otwarte dla indywidualnych naukowców oraz grup badawczych z całej Polski.
 2. Zainteresowani naukowcy oraz grupy badawcze mogą zgłaszać akces do programów badawczych podejmowanych i prowadzonych z inicjatywy Rady Naukowej.
 3. Naukowcy i grupy badawcze mogą realizować w Laboratorium własne projekty badawcze pod warunkiem uzyskania zgody Rady Naukowej Laboratorium. Warunkiem uzyskania takiej zgody jest przedłożenie Radzie Naukowej stosownego projektu badawczego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

KONTAKT

 

Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
ADRES: ul.Grudziądzka 5/7 87-100 Toruń
TELEFON: (56) 611 3333 FAX: (56) 622 5397
E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.